1.CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Asociația „Vw Aircooled Raiders” (denumită în continuare “VAR” sau “Asociația” sau „Clubul”), cu sediul în str. Municipiul Bucureşti, Sector 6, Str. Preciziei, Nr.16, Bl.f3, Ap.25, , prelucrează mai multe categorii de date cu caracter personal ale Dvs. ca urmare a interacțiunii pe care o aveți cu VAR prin intermediul site-ului www.aircooledraiders.ro și respectiv platformei disponibile pe acesta (denumit în continuare “Site-ul”).

Datele cu caracter personal” (denumite în continuare „Date”) reprezintă, potrivit legii, orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), iar o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Conform dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare “RGPD“), întrucât Asociația prelucrează Date care vă privesc îi conferă VAR calitatea de operator de date cu caracter personal, iar Dvs. pe aceea de persoană vizată. Pentru mai multe informații privind prevederile acestui act normativ, vă rugăm să accesați următorul link:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Prin prezenta notă de informare, Asociația se conformează dispozițiilor legale în vigoare la data afișării acesteia pe Site, oferindu-vă informații detaliate privind prelucrarea Datelor prin intermediul Site-ului și drepturile Dvs. în legătură cu acest lucru.

Puteți contacta Asociația pentru a obține informații suplimentare în legătură cu subiectul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și pentru a vă exercita drepturile, prin transmiterea unei cereri scrise și semnate, fie la adresa sediului VAR menționată mai sus, fie la adresa de e-mail: privacy @ aircooledraiders.ro.

 

2.CE DATE PRELUCREAZĂ CLUBUL, ÎN CE SCOPURI, ÎN VIRTUTEA CĂRUI TEMEI JURIDIC ȘI PENTRU CÂT TIMP?

Facilitățile oferite prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor fizice având vârsta de cel puțin 16 ani. În cazul în care vârsta Dvs. este inferioară acestui prag minim și întrucât în anumite situații prelucrarea Datelor are la bază consimțământul persoanei vizate, vă informăm că vor fi luate masuri suplimentare în vederea obținerii acordului sau autorizării consimțământului din partea părintelui / tutorelui pentru prelucrarea Datelor Dvs.

În funcție de interacțiunea dintre Dvs. și Asociație, tipul de Date prelucrate, scopul prelucrării Datelor, mijloacele de prelucrare utilizate, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare a Datelor și alte asemenea elemente din sfera prelucrării Datelor ar putea să difere.

Asociația a anticipat fiecare împrejurare în care Datele ce vă privesc sunt prelucrate de către VAR prin intermediul Site-ului și vă prezintă în continuare informații relevante adaptate contextului prelucrării.

 

2.1.Atunci când vizitați Site-ul VAR

Simpla vizitare a Site-ului determină colectarea Datelor prin mijloace de prelucrare automate și respectiv stocarea în fișiere-jurnal. Aceste Date includ adresa de protocol internet (IP), tipul de browser, sistemul de operare, data și ora accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare a paginilor Site-ului. Vă rugăm să aveți în vedere că în măsura în care interacțiunea Dvs. cu Site-ul nu este limitată la simpla vizualizare a conținutului Site-ului accesibil publicului larg, Asociația ar putea prelucra Date suplimentare, în funcție de tipul interacțiunii.

Asociația folosește aceste Date pentru a dezvolta și îmbunătăți în permanență funcționalitatea și securitatea Site-ului, dezideratul VAR fiind de a adapta conținutul și facilitățile oferite la nevoile vizitatorilor, ale potențialilor membri și ale membrilor Asociației. De asemenea, este posibil ca VAR să utilizeze adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele Asociației și pentru a administra pagina de internet.

Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al VAR de a monitoriza activitatea pe Site și a asigura securitatea acestuia. Datele sunt stocate pentru o perioadă de un an de la data încheierii fiecărei vizite pe Site.

Totodată, Site-ul utilizează cookie-uri, în legătură cu care Asociația vă oferă informații pe larg în cadrul secțiunii 4 de mai jos. În legătură cu acestea, vă informăm cu titlu preliminar că pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității Site-ului este necesar consimțământul Dvs., pe care Asociația îl va solicita numai în cazul în care va utiliza aceste cookie-uri. Preferințele Dvs. de cookie-uri pot fi modificate în orice moment.

 

2.2.Atunci când folosiți facilitățile online ale Site-ului 

Conținutul Site-ului este disponibil pentru consultare publicului larg. Cu toate acestea, unele funcționalități cu caracter special sunt rezervate potențialilor membri și membrilor Asociației, având în vedere că acestea reprezintă instrumentele cu ajutorul cărora Asociația își îndeplinește obiectul de activitate.

În continuare sunt prezentate informații adaptate în funcție de tipul de interacțiune / raportul juridic dintre Dvs. și VAR:

A.Atunci când parcurgeți formalitățile de înscriere în Club, VAR prelucrează Datele menționate în formularul de înregistrare și furnizate în mod direct de Dvs.: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, serie și număr carte de identitate, emitent și data emiterii, cetățenie, imagine (copie C.I. / pașaport) numărul de telefon, adresa de e-mail, Date cuprinse în cadrul înscrisurilor aferente vehiculului, informații privind plata taxei de înscriere în club – contul IBAN, numele și prenumele titularului contului bancar din care este realizată plata (numai în cazul în care plata este realizată prin ordin de plată) / Plata taxelor percepute de Asociație pentru diverse servicii oferite este procesată de un serviciu terț (de exemplu, ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala București), care este un operator independent cu privire la această prelucrare a Datelor. Datele Dvs. pe care le furnizați în vederea efectuării plății nu sunt comunicate către VAR.

Prelucrarea Datelor are loc în scopul analizării și soluționării cererii Dvs. de înscriere în Club. Temeiul juridic constă în realizarea demersurilor în vederea încheierii unui contract și respectiv executarea contractului intervenit între părți, precum și îndeplinirea obligațiilor legale ce îi incumbă Asociației din domeniul contabil, fiscal, precum și al legislației specifice asociațiilor și fundațiilor.

În cazul soluționării nefavorabile a cererii de înscriere în Club, Datele sunt păstrate pentru o perioadă de 6 luni de la data comunicării răspunsului VAR către Dvs., cu excepția Datelor ce fac obiectul înscrisurilor contabile și respectiv înregistrării în registrele contabile ale Asociației, a căror perioadă de păstrare este de 10 ani începând cu data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. În măsura în care cererea de înscriere în Club este soluționată în mod favorabil, Dvs. dobândind astfel calitatea de membru al Clubului, Datele sunt supuse regimului de retenție menționat la lit. E de mai jos.

2.3. Atunci când transmiteți o cerere privind drepturile Dvs. 

În virtutea calității de persoană vizată, vă bucurați de o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal ce vă privesc. Ori de câte ori transmiteți Clubului o cerere prin intermediul căreia vă exercitați drepturile conferite de lege (a se vedea în acest sens dispozițiile secțiunii 9 de mai jos), VAR va prelucra numele și prenumele Dvs., adresa de email și conținutul cererii, în scopul de a oferi un răspuns solicitării Dvs.

În măsura în care pentru soluționarea cererii transmise este necesară identificarea Dvs., Asociația va prelucra și Datele puse la dispoziție în acest sens.

Aceste Date sunt prelucrate în temeiul obligației legale de a vă identifica și a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile Dvs. ca persoană vizată.

Asociația va stoca Datele menționate anterior pentru un termen de 3 ani de la data comunicării răspunsului către Dvs., corespunzător termenului general de prescripție extinctivă.

 

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU FURNIZAȚI ASOCIAȚIEI DATELE DVS.?

Conținutul Site-ului poate fi vizualizat fără a fi necesară furnizarea de Date suplimentare către Asociație.

Reiterăm cu această ocazie faptul că transmiterea informărilor/notificărilor privind activitățile Clubului și a invitațiilor la evenimentele organizate sau susținute de acesta se realizează prin intermediul adresei de e-mail, încă de la momentul înscrierii Dvs. în Club, considerând că aceste informări sunt realizate în contextul desfășurării raporturilor juridice încheiate între fiecare membru, pe de o parte, și Clubul, pe de altă parte, și în interesul ambelor părți, reprezentând modalitatea prin care Asociația aduce la cunoștința tuturor membrilor activitățile trecute, prezente și viitoare ale Clubului.

 1. FIȘIERE COOKIE UTILIZATE PE ACEST SITE 

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care se salvează pe calculatorul Dvs., telefonul mobil sau pe orice alt echipament atunci când vizitați un site (pentru mai multe detalii privind cookie-urile recomandăm consultarea informațiilor disponibile pe www.wikipedia.org/wiki/Cookie). Aceste fișiere sunt folosite pentru funcționarea corectă a site-ului. În lipsa acestor module cookie, poate fi dificil ca Site-ul să rețină că v-ați conectat.

La simpla accesare a Site-ului, veți fi întâmpinat/ă de un mesaj prin care veți fi informat/ă despre utilizarea cookie-urilor pe Site și, acolo unde este cazul, vi se va cere consimțământul cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veți fi sau nu de acord ca Asociația să le folosească pe durata vizitei Dvs. pe Site.

Vă rugăm să rețineți că prin consimțământul Dvs. în sensul utilizării cookie-ului/urilor respectiv/e veți fi de acord și cu stocarea acestuia/acestora în condiții de siguranță a informațiilor colectate de cookie-ul/-urile în legătură cu care v-ați exprimat acordul.

Anterior acceptării/refuzului pentru utilizarea cookie-urilor niciun cookie nu va fi utilizat de site-ul VAR, cu excepția cookie-urilor necesare, în lipsa cărora Site-ul nu poate funcționa.

Totodată, vă informăm că aveți posibilitatea de a bloca în orice moment rularea cookie-urilor, dar si posibilitatea de a șterge informațiile colectate de cookie-uri.

Durata existenței unui „cookie” poate varia în funcție de scopul pentru care a fost plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (denumite și „cookie-uri de sesiune”) și nu sunt păstrate în momentul în care utilizatorul iese de pe internet, în vreme ce alte cookie-uri sunt păstrate și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv (denumite și „cookie-uri persistente”). Cu toate acestea, orice informație poate fi ștearsă de Dvs. în orice moment, cu ajutorul setărilor din browser.

Ce cookie-uri folosește Site-ul?

Începând cu data intrării în vigoare a acestei note de informare, Site-ul VAR folosește numai cookie-uri  necesare, ce sunt active în mod automat, nefiind condiționate de acordul Dvs., pe care le plasează în browserul Dvs. pentru a se asigura că Site-ul oferă informații și servicii în mod optim și sigur:

October_session – acest cookie identifică un utilizator pe măsură ce utilizează site-ul și stochează detalii despre sesiunea de navigare a vizitatorilor.

Având în vedere dezideratul Clubului de îmbunătățire a funcționalităților online, conținutul Site-ului ar putea fi dezvoltat, iar cookie-urile ar putea fi suplimentate.

 

 1. LIPSA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Asociația nu prelucrează date cu caracter personal într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

 

 1. DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CĂTRE TERȚI

În scopul realizării obiectului său de activitate, Asociația divulgă părți necesare din Datele Dvs. cu respectarea măsurilor adecvate pentru a asigura că Datele sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale, numai în măsura în care astfel de operațiuni sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 • entități care oferă servicii relevante pentru Site, cum ar fi furnizorii de sisteme și soluții IT, precum și furnizorii de servicii de mentenanță. O listă a acestora poate fi obținută la cerere;
 • entități partenere care, în baza raporturilor contractuale încheiate cu Asociația, oferă servicii și produse membrilor Asociației (de exemplu, societățile de asigurare partenere);
 • entități publice și private având atribuții în avizarea și respectiv organizarea evenimentelor VAR;
 • alte entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor sau în cazul în care legea impune divulgarea acestora;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin un mandat pentru a acționa în numele Dvs.

 

 1. TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

Datele Dvs. ar putea fi transferate către terțe persoane situate în afara SEE. Dacă acest transfer este necesar, acesta va avea loc în conformitate cu dispozițiile RGPD și cu orice alte reglementări obligatorii adoptate de Comisia Europeană, cu respectarea deplină a clauzelor standard de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. DREPTURILE DVS.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de Datele ce vă privesc pe care VAR le prelucrează. Asociația respectă aceste drepturi și va da curs cererilor Dvs. în mod adecvat.

 

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea Datelor Dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul newsletterelor, în plus față de modalitatea de contact prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări și din funcționalitățile contului de utilizator.
 2. Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita și de a obține o confirmare că Asociația prelucrează sau nu Date care vă privesc, iar în caz afirmativ, acces  la Datele respective și la informațiile legate de categoriile de Date pe care Asociația le prelucrează, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care au fost colectate (dacă Datele nu sunt colectate de la Dvs.), și cui sunt divulgate aceste Date, dacă este cazul. La cererea Dvs., vă vom oferi o copie a Datelor care vă privesc. Dacă solicitați mai multe copii ale Datelor Dvs., vă rugăm să aveți în vedere că Asociația ar putea percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative ocazionate de soluționarea cererii Dvs.
 3. Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea Asociației rectificarea Datelor inexacte care vă privesc, fie utilizând funcționalitățile contului de utilizator din secțiunea Înscriere în club – Sunt membru / reactualizare date, fie prin transmiterea unei cereri scrise în modalitatea prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea Asociației restricționarea prelucrării Datelor Dvs., în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea Datelor Dvs., pentru perioada de care Asociația are nevoie pentru a verifica exactitatea acestor datel, (ii) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (iii) Asociația nu mai are nevoie de Datele care vă privesc, dar Dvs. le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (iv) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care Asociația verifică dacă interesele legitime ale Clubului prevalează asupra intereselor Dvs.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi Datele Dvs. pe care le-ați furnizat Asociației, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca Asociația să transmită datele Dvs. pe care le-ați furnizat unei alte organizații, numai atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe executarea unui contract la care sunteți parte, (ii) Asociația prelucrează Datele prin mijloace automate, (iii) Datele sunt furnizate de Dvs. și (iv) transmiterea Datelor Dvs. nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
 6. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul să solicitați ștergerea Datelor care vă privesc pe care Asociația le prelucrează. VAR se va conforma cererii Dvs. în acest sens în cazul în care se constată că prelucrează Datele Dvs. și dacă se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă opuneți prelucrării din motive legate de situația Dvs. particulară; (iii) Datele au fost prelucrate ilegal; (iv) Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Asociației. Asociația ar putea refuza soluționarea favorabilă a cererii Dvs. în cazul în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (ii) pentru ca Asociația să se conformeze unei obligații legale ce îi incumbă; (iii) în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau (iv) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 7. Dreptul la opoziție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul Dvs., ci pe interesele legitime ale Asociației sau ale unei terțe părți, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea Datelor Dvs. din motive legate de situația Dvs. particulară. În acest caz, Asociația nu va mai prelucra Datele Dvs., cu excepția cazului în care (i) poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dvs. sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care aveți o nemulțumire cu privire la modul în care Asociația prelucrează Datele Dvs.

 

Data ultimei actualizari 11.04.2022